Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Hệ thống chữa cháy FM200
Hệ thống ngăn chặn khí FM200
Hệ thống chữa cháy FM200
Hệ thống chữa cháy HFC227ea
Hệ thống chữa cháy HFC 227ea
Ống phát hiện cháy
Bình chữa cháy tự động
Hệ thống báo cháy FM 200
Thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy
Xi lanh FM200
Tác nhân ngăn chặn hỏa hoạn
Van container
Hệ thống chữa cháy khí trơ
Hệ thống mạng ống FM200
Hệ thống tủ FM200
Hệ thống treo FM200
Hệ thống dòng piston FM200
Hệ thống ngăn chặn đám cháy CO2
Bình chữa cháy CO2 dạng bột khô
ống chữa cháy tự động